Популярные статьи:

Вторник, 19 Январь 2016 11:10

Побудова функцій належності лінгвістчиних змінних нечіткого регулятора системи керування рухом розмічувальної машини

У роботі [1] була показана можливість керування рухом розмічувальної машини на базі нечіткої логіки. В якості вхідних змінних нечіткого регулятора було обрано «поперечне відхилення» (найкоротша відстань від центру мас розмічувальної машини до заданої траєкторії) та «курсовий кут» (кут між повздовжньою віссю машини та заданою траєкторією). Вихідною змінною - «кут повороту керованих коліс».

Особливу увагу при нечіткому керуванні потрібно звертати на етап формування функцій належності. Методи їх побудови поділяють на прямі й непрямі [2].

Прямі методи характеризуються тим, що експерт безпосередньо задає правила визначення значень функції належності, яка характеризує елемент. Як правило, прямі методи задавання функції належності використовуються для вимірюваних величин, таких як швидкість, час, відстань, тиск, температура й т. д.

Різновидами прямих методів є прямі групові методи, коли, наприклад, групі експертів пред’являють конкретний об’єкт, і кожен повинен дати одну з двох відповідей: належить чи ні цей об’єкт до заданої множини. Тоді число ствердних відповідей, поділене на загальну кількість експертів, дає значення функції належності об’єкта до заданої нечіткої множини.

Прямими методами є також безпосередні задавання функцій належності таблицею, графіком або формулою.

Непрямі методи побудови значень функції належності використовуються у випадках, коли немає елементарних вимірюваних властивостей, через які визначаються нечіткі множини.

При непрямих методах значення функції належності вибираються таким чином, щоб задовольнити раніше сформульовані умови. Експертна інформація є тільки вихідною інформацією для подальшої обробки. Додаткові умови можуть накладатися як на вигляд отримуваної інформації, так і на процедуру її обробки. До таких методів відносять статистичний метод, метод парних порівнянь, метод експертних оцінок та ряд інших.

У даній роботі використаний метод статистичної обробки знань групи експертів. Десятьом експертам було запропоновано визначити належність змінної «кут повороту керованих коліс» з різних проміжків термам «від’ємний великий», «від’ємний середній», «від’ємний малий», «додатній малий», «додатній середній» та «додатній великий». Експериментальні функції належності для лінгвістичної змінної «кут повороту керованих коліс» зображені на рис. 1.

Рисунок 1 – Експериментальні функції належності для лінгвістичної змінної «кут повороту керованих коліс»

 

Аналогічно будувалися функції належності лінгвістичних змінних «поперечне відхилення» і «курсовий кут».

 

Література

1. Данник О. І. Керування рухом розмічувальної машини на базі нечіткої логіки // 17 міжнародна конференція з автоматичного управління «АВТОМАТИКА-2010». Тези доповідей. Том 2. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – с. 44-45.

2. Захаров В. А. О выборе методов построения функций принадлежности для формализации задач принятия решений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-12-html/borisov/zakharov/zakharov.htm.

3. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / Штовба С. Д. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.

 

Автор: Данник О.І.

Матеріал взято із збірника "Тези 63-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 10 – 19 травня 2011 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 344 с."

Рекомендуем прочитать: